Copyright

Mọi bài viết tại trang web levandong.com thuộc toàn quyền của tác giả và được chia sẻ có trong giấy phép Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Để tiện theo dõi, tôi xin tóm tắt một số điều đáng lưu ý:

  1. Tôi Lê Văn Đông giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền tất cả các bài viết trên levandong.com.
  2. Bạn có thể sử dụng các bài viết tại levandong.com cho mục đích cá nhân nhưng không được phép sử dụng cho mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
  3. Bạn có thể sử dụng lại nhưng không được chỉnh sửa nội dung nhằm tránh gây hiểu nhầm cho người đọc. Mọi hành động sao chép hay sử dụng lại đều phải được ghi ở cuối bài "Theo Lê Văn Đông" và phải dẫn backlink về bài viết gốc.