Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Easy

[LeetCode - 0406 - 409] Longest Palindrome

A. Đề bài: https://leetcode.com/problems/longest-palindrome B. Giải public class Solution { public int LongestPalindrome(string s) { bool isOdd = false; int sum = 0; int[] ch = new int[128]; for (int i = 0; i < s.Length; i++) { ch[s[i]]++; } for(int i = 0; i < ch.Length; i++) { if(ch[i] % 2 == 0) { sum += ch[i]; } else { sum += ch[i] - 1; isOdd = true; } } return sum + (isOdd ? 1 : 0); } }