[SQL] Ôn tập truy vấn SQL

Thao tác với Database Thêm CREATE DATABASE <tên database>; Xoá DROP DATABASE <tên database>; …